Por dificultades sobrevidas a apertura de plicas prevista para o día 24/10/2017 ás 11:00 aprázase ó día 25/10/2017 ás 11:00 horas

Título da obra: Por dificultades sobrevidas a apertura de plicas prevista para o día 24/10/2017 ás 11:00 aprázase ó día 25/10/2017 ás 11:00 horas
Data de publicación: 27-10-2017
DOCUMENTACIÓN:

 

Anuncio de contratación - Corección de errores (4/10/2017)

Contratación por procedemento negociado da obra Senda Peonil en Chaián. Tramo Porto-Castiñeiras
Título da obra: SUBMINISTRACIÓN DUN TRACTOR E DOUS APEIROS DESBROZADORA (UNHA DE ARRASTRE E OUTRA DE BRAZO)
Data de publicación: 09-10-2017
  Advertido erro no PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES E DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DUN VEHÍCULO TRACTOR E DOUS APEIROS CONSISTENTES EN DÚAS DESBROZADORAS, UNHA DE ARRASTRE E OUTRA DE BRAZO, NOVOS PARA O CONCELLO DE TRAZO MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, OFERTA MÁIS VANTAXOSA, CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACIÓN E TRAMITACIÓN URXENTE, procede a súa corrección na páxina 24 do mesmo, no sentido de que, onde figura: "ANEXO IV DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS LICITADORES NO SOBRE C) OFERTA ECONÓMICA e CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE" debe figurar: "ANEXO IV DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS LICITADORES NO SOBRE B) OFERTA ECONÓMICA e CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE"
DOCUMENTACIÓN:

Prego.pdf

Anuncio mesa contratación.pdf

Anuncio de contratación(4/10/2017)

A Xunta de Goberno Local en sesión de data 6 de outubro de 2017 acordou a contratación, por procedemento aberto con multiplicidade de criterios, de SUBMINISTRACIÓN DUN TRACTOR E DOUS APEIROS DESBROZADORA (UNHA DE ARRASTRE E OUTRA DE BRAZO):
Título da obra: SUBMINISTRACIÓN DUN TRACTOR E DOUS APEIROS DESBROZADORA (UNHA DE ARRASTRE E OUTRA DE BRAZO)
Data de publicación: 09-10-2017
DOCUMENTACIÓN:

Prego.pdf

Anuncio mesa contratación.pdf

Anuncio de licitación (30/05/2017)

Contratación por procedemento negociado da obra Senda Peonil en Chaián. Tramo Porto-Castiñeiras
Nº Expediente: 261/2016
Título da obra: Senda Peonil en Chaián. Tramo Porto-Castiñeiras.
Data de publicación: 31-05-2017
Data límite: 08-06-2017 (ANEXO I EPIGRAFE 9))
Anuncio BOP: NON SE REALIZA. CONVOCATORIA A TRAVES DO PERFIL DO CONTRATANTE
Anuncio DOG: NON SE REALIZA. CONVOCATORIA A TRAVES DO PERFIL DO CONTRATANTE
Anuncio Xornais: NON SE REALIZA
Prego tipo da Deputación da Coruña para procedemento negociado: https://www.dicoruna.es/index.php/download_file/13040/4741//
DOCUMENTACIÓN:

Descargar: ANEXO I.pdf

Descargar: ANEXO V.pdf

Descargar proxecto: Senda en Chaian Tramo Porto Castiñeiras.pdf

Anuncio de licitación (14/03/2017)

Contratación por procedemento negociado das obras correspondentes o plan provincial de de medioambiente (PMA 2016):
Nº Expediente: 151/2016
Título da obra: Senda Peonil en Chaián.
Data de publicación: 15-03-2017
Data límite: 24-03-2017 (ANEXO I EPIGRAFE 9)
Anuncio BOP: NON SE REALIZA. CONVOCATORIA A TRAVES DO PERFIL DO CONTRATANTE
Anuncio DOG: NON SE REALIZA. CONVOCATORIA A TRAVES DO PERFIL DO CONTRATANTE
Anuncio Xornais: NON SE REALIZA
Prego tipo da Deputación da Coruña para procedemento negociado: https://www.dicoruna.es/index.php/download_file/13040/4741/
DOCUMENTACIÓN:

070_PROYECTO_SENDA CHAIAN_firmado.pdf

ANEXO_I.pdf

ANEXO_V.pdf

Adxudicación (23/12/2016)

ADXUDICACIÓN: Pista Polideportiva Municipal no Pavillón Polideportivo.
PROCEDEMENTO:  Negociado sin publicidade
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 38.623,35 € (+ IVE 8.110,90 €)
FORMALIZACIÓN: 14/12/2016
ADXUDICATARIO: Mondo Ibérica, S.L.

Adxudicación (12/08/2016)

ADXUDICACIÓN: Plan Marco de Mellora de Camiños de titularidade municipal.
PROCEDEMENTO:  Negociado sin publicidade
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 71.663,27 € (+ IVE 15.049,29 €)
FORMALIZACIÓN: 08/08/2016
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (03/08/2016)

TÍTULO: Contratación por procedemento negociado das obras correspondentes o plan provincial de acción social (PAS 2015)
Nº EXPEDIENTE:  217/2015
TÍTULO DE OBRA: Rehabilitación e conservación do Centro Social de Restande.
DATA DE PUBLICACIÓN 03-08-2016
DATA LÍMITE 11-08-2016 (ANEXO I EPIGRAFE 9)
ANUNCIO BOP: NON SE REALIZA. CONVOCATORIA A TRAVES DO PERFIL DO CONTRATANTE
ANUNCIO DOG: NON SE REALIZA. CONVOCATORIA A TRAVES DO PERFIL DO CONTRATANTE
ANUNCIO XORNAIS: NON SE REALIZA.
Prego tipo da Deputación da Coruña para procedemento negociado https://www.dicoruna.es/index.php/download_file/13040/4741/
DOCUMENTACIÓN: ANEXO I [192 KB]
ANEXO V [122 KB]
PROYECTO CENTRO SOCIAL RESTANDE FIRMA PORTADA Y ULTIMA PAGINA [10,25 MB]

Adxudicación (03/08/2016)

TÍTULO: Contratación por procedemento negociado das obras correspondentes o plan provincial de acción social(PAS 2015)
Nº EXPEDIENTE:  217/2015
TÍTULO DE OBRA: Rehabilitación e conservación do Centro Social de Morlán.
DATA DE PUBLICACIÓN 03-08-2016
DATA LÍMITE 11-08-2016 (ANEXO I EPIGRAFE 9)
ANUNCIO BOP: NON SE REALIZA. CONVOCATORIA A TRAVES DO PERFIL DO CONTRATANTE
ANUNCIO DOG: NON SE REALIZA. CONVOCATORIA A TRAVES DO PERFIL DO CONTRATANTE
ANUNCIO XORNAIS: NON SE REALIZA.
Prego tipo da Deputación da Coruña para procedemento negociado https://www.dicoruna.es/index.php/download_file/13040/4741/
DOCUMENTACIÓN: ANEXO I [192 KB]
ANEXO V [122 KB]
FIRMA PORTADA Y ÚLTIMA PÁGINA [10,25 MB]

Adxudicación (03/08/2016)

TÍTULO: Contratación por procedemento negociado das obras correspondentes o plan provincial de acción social (PAS 2015)
Nº EXPEDIENTE:  217/2015
TÍTULO DE OBRA: Rehabilitación e conservación do Centro Social de A Brea.
DATA DE PUBLICACIÓN 03-08-2016
DATA LÍMITE 11-08-2016 (ANEXO I EPIGRAFE 9)
ANUNCIO BOP: NON SE REALIZA. CONVOCATORIA A TRAVES DO PERFIL DO CONTRATANTE
ANUNCIO DOG: NON SE REALIZA. CONVOCATORIA A TRAVES DO PERFIL DO CONTRATANTE
ANUNCIO XORNAIS: NON SE REALIZA.
Prego tipo da Deputación da Coruña para procedemento negociado https://www.dicoruna.es/index.php/download_file/13040/4741/
DOCUMENTACIÓN: ANEXO I [192 KB]
ANEXO V [122 KB]
FIRMA PORTADA Y ÚLTIMA PÁGINA [9,42 MB]

Adxudicación (03/08/2016)

TÍTULO: Contratación por procedemento negociado das obras correspondentes o plan provincial de acción social (PAS 2015)
Nº EXPEDIENTE: 217/2015
TÍTULO DE OBRA: Instalación de pavimento deportivo de PVC no Polideportivo Municipal de Trazo.
DATA DE PUBLICACIÓN 03-08-2016
DATA LÍMITE 11-08-2016 (ANEXO I EPIGRAFE 9)
ANUNCIO BOP: NON SE REALIZA. CONVOCATORIA A TRAVES DO PERFIL DO CONTRATANTE
ANUNCIO DOG: NON SE REALIZA. CONVOCATORIA A TRAVES DO PERFIL DO CONTRATANTE
ANUNCIO XORNAIS: NON SE REALIZA.
Prego tipo da Deputación da Coruña para procedemento negociado https://www.dicoruna.es/index.php/download_file/13040/4741/
DOCUMENTACIÓN: ANEXO I [119 KB]
ANEXO V [188 KB]
PROYECTO FIRMADO2 2016 [5,11 MB]

Adxudicación (06/07/2016)

ADXUDICACIÓN: Contratación por procedemento negociado das obras correspondentes o plan provincial de cooperación as obras e servizos de competencia municipal (POS 2016)
TÍTULO: Pavimentación de camiños nas parroquias de Restande, Monzo e Xavestre.
Nº EXPEDIENTE: 267/2016
DATA PUBLICACIÓN: 06/07/2016
DATA LÍMITE 16/07/2016 (ANEXO I EPIGRAFE 9)
ANUNCIO BOP: NON SE REALIZA. CONVOCATORIA A TRAVES DO PERFIL DO CONTRATANTE
ANUNCIO DOG: NON SE REALIZA. CONVOCATORIA A TRAVES DO PERFIL DO CONTRATANTE
ANUNCIO XORNAIS: NON SE REALIZA.
Prego tipo da Deputación da Coruña para procedemento negociado https://www.dicoruna.es/index.php/download_file/13040/4741/
DOCUMENTACIÓN: ANEXO I [88 KB]
ANEXO V [135 KB]
Trazo_PavimentacionRestandeMonzoXavestreR [18649 KB]

Adxudicación (06/07/2016)

ADXUDICACIÓN: Contratación por procedemento negociado das obras correspondentes o plan provincial de cooperación as obras e servizos de competencia municipal (POS 2016)
TÍTULO: Pavimentación de camiños nas parroquias de Berreo, Trazo, Chaián e outras.
Nº EXPEDIENTE: 266/2016
DATA PUBLICACIÓN: 06/07/2016
DATA LÍMITE (ANEXO I EPIGRAFE 9) 16/07/2016
ANUNCIO BOP: NON SE REALIZA. CONVOCATORIA A TRAVES DO PERFIL DO CONTRATANTE
ANUNCIO DOG: NON SE REALIZA. CONVOCATORIA A TRAVES DO PERFIL DO CONTRATANTE
ANUNCIO XORNAIS: NON SE REALIZA.
Prego tipo da Deputación da Coruña para procedemento negociado https://www.dicoruna.es/index.php/download_file/13040/4741/
DOCUMENTACIÓN: ANEXO I [87 KB]
ANEXO V [136 KB]
Trazo_PavimentacionBerreoTrazoChaianyOtrasfirmado [37293 KB]

Adxudicación (10/03/2016)

ADXUDICACIÓN: Contratación servizo de asistencia xurídica e xudicial do concello de Trazo.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 20.000,00 € (+ IVE 4.200,00 €)
FORMALIZACIÓN: 10/03/2016
ADXUDICATARIO: D. José Manuel Roibás Vázquez
DOCUMENTACIÓN: Documentación [371 KB]

Adxudicación (31/07/2015)

ADXUDICACIÓN: Conservación camiños en Restande, Berreo, Vilouchada e outros.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 144.433,35 € (+ IVE 30.331,00 €)
FORMALIZACIÓN: 17/08/2015
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (28/04/2015)

ADXUDICACIÓN: Senda Peatonal en Ventas do Lengüelle e Camiños en Arnoba e Viaño Pequeno.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 77.685,95 € (+ IVE 16.314,05 €)
FORMALIZACIÓN: 07/05/2015
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (28/04/2015)

ADXUDICACIÓN: Senda Peatonal en Chaián e Camiños en Benza e Xavestre.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 71.900,83 € (+ IVE 15.099,17 €)
FORMALIZACIÓN: 07/05/2015
ADXUDICATARIO: Cosmalca, S.L.

Adxudicación (16/03/2015)

ADXUDICACIÓN: Acondicionamento de camiños en Trazo.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 103.070,96 € (+ IVE 21.644,90 €)
FORMALIZACIÓN: 26/03/2015
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (09/01/2015)

ADXUDICACIÓN: Servizo de asistencia técnico-urbanística.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 80.500,00 € (+ IVE 16.905,00 €)
FORMALIZACIÓN: 09/01/2015
ADXUDICATARIO: ATIGA Ingeniería e Urbanismo, S.L.L.

Adxudicación (26/11/2014)

ADXUDICACIÓN: Acondicionamento de camiños en A Garga, Combel e S. Martiño.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 82.539,12 € (+ IVE 17.333,22 €)
FORMALIZACIÓN: 12/12/2014
ADXUDICATARIO: Nemesio Ordóñez, S.A.

Adxudicación (17/11/2014)

ADXUDICACIÓN: Acondicionamento de camiños en Oa, Castelo a Quintáns.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 39.456,24 € (+ IVE 8.285,81 €)
FORMALIZACIÓN: 26/11/2014
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (02/09/2014)

ADXUDICACIÓN: Pavimentación camiños en Chaián, Ventas de Lengüelle, Breixo.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 66.137,77 € (+ IVE 13.888,93 €)
FORMALIZACIÓN: 15/09/2014
ADXUDICATARIO: Exacavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (14/08/2014)

ADXUDICACIÓN: Pavimentación camiños en Restande, Viaño e Casa da Barca.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 70.413,22 € (+ IVE 14.786,78 €)
FORMALIZACIÓN: 16/08/2014
ADXUDICATARIO: COSMALCA, S.L.

Adxudicación (30/07/2014)

ADXUDICACIÓN: Campo de Futbol de Césped Artificial en Campo.
PROCEDEMENTO: Negociado con publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 266.000 € (+ IVE 55.860,00 €)
FORMALIZACIÓN: 13/08/2014
ADXUDICATARIO: MONDO IBÉRICA, S.A.

Valoración económica (10/07/2014)

Dado o carácter público da apertura de ofertas económicas pola Mesa de Contratación constituida no procedemento de adxudicación da obra "Campo de fútbol de Céspede Artificial en Campo", procédese a dar publicidade ós importes das ofertas presentadas polas empresas participantes:

Ponciano Nieto S.L. 309.666,30
Oñial, S.L. 349.000,00
Eulogio Viñal, S.L. 300.854,80
Francisco Gómez 327.000,00
Cernadas Valiña, S.L. 330.870,07
SYR-AMG 306.963,12
Angel Jove 323.894,06
Canarga 324.726,01
Cernadas Valiña, S.L. 330.870,07
OPSA 272.243,74
Mondo 321.860,00
Mecano 324.764,36
COPCISA 288.322,10
CALFENSA 322.971,22
Daniel Ogando 305.453,71

Adxudicación (16/05/2014) (Xavestre)

ADXUDICACIÓN: Acondicionamento de Camiños en Millarada e Santa Eufemia.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 58.620,98 € (+ IVE 12.310,41 €)
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (09/08/2013)

ADXUDICACIÓN: Pavimentación camiños en Campo, Vilouchada e Trazo.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 45.305,79 € (+ IVE 9.514,22 €)
ADXUDICATARIO: COSMALCA, S.L.

Adxudicación (19/07/2013)

ADXUDICACIÓN: Prestación do servizo de execución de traballos de prevención e defensa contra incendios forestais 2013.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 41.000,00 € (+ IVE 8.610,00 €)
ADXUDICATARIO: Mecano obras y reformas, S.L.

Adxudicación (19/07/2013) (Benza)

ADXUDICACIÓN: Pavimentación de camiños en Benza e Xavestre.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 70.375,58 € (+ IVE 14.778,87 €)
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (11/03/2013)

ADXUDICACIÓN: Afirmado de camiños en Castiñeira e Viaño Pequeño.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 60.858,55 € (+ IVE 12.780,30 €)
ADXUDICATARIO: Nemesio Ordóñez, S.L. (NOSA)

Adxudicación (11/03/2013)

ADXUDICACIÓN: Afirmado de camiños en Chaián e Benza.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 61.786,07 € (+ IVE 12.975,08 €)
ADXUDICATARIO: Nemesio Ordóñez, S.L. (NOSA)

Adxudicación (13/07/2012)

ADXUDICACIÓN: Ampliación Punto de Atención a Infancia.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
ORZAMENTO: 150.743,25 € (+ IVE 27.133,79 € )
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 150.743,25 € (+ IVE 27.133,79 € )
DATA DE ADXUDICACIÓN: 13/07/2012
DATA DE FORMALIZACIÓN: 23/07/2012
ADXUDICATARIO: Manuel Rodríguez Lema, S.L.

Adxudicación (06/07/2012)

ADXUDICACIÓN: Conservación de camiños Tarrío e Oa.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
ORZAMENTO: 60.999,80 € (+ IVE 10.979,96 €)
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 60.999,80 € (+ IVE 10.979,96 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN: 06/07/2012
DATA DE FORMALIZACIÓN: 19/07/2012
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (06/07/2012)

ADXUDICACIÓN: Conservación de camiños en Viaño Pequeno, Xavestre, Gurís
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
ORZAMENTO: 52.937,39 € (+ IVE 9.528,73 €)
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 52.937,39 € (+ IVE 9.528,73 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN: 06/07/2012
DATA DE FORMALIZACIÓN: 19/07/2012
ADXUDICATARIO: Nemesio Ordóñez, S.A.

Adxudicación (22/08/2011)

ADXUDICACIÓN: Mellora de infraestructuras en Viaño, Vilar e Restande.
PROCEDEMENTO: Negociado sen publicidade
ORZAMENTO: 61.604,95 € (+ IVE 11.088,89 €)
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 61.504,95 € (+ IVE 11.070,89 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN: 05/08/2011
DATA DE FORMALIZACIÓN: 16/08/2011
ADXUDICATARIO: NOSA, Nemesio Ordoñez, S.A.

Adxudicación (02/08/2011)

ADXUDICACIÓN: Pavimentación camiños en Ventas do Lengüelle, A Torre e Campo.
PROCEDEMENTO: Negociado sen publicidade
ORZAMENTO: 63.910,11 € (+ IVE 11.503,82 €)
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 63.825,36 € (+ IVE 11.488,57 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN: 29/07/2011
DATA DE FORMALIZACIÓN: 08/08/2011
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (04/04/2011)

ADXUDICACIÓN: Renovación dos alumeados públicos de Restande de abaixo, Lestrove e Tarrío.
PROCEDEMENTO: Negociado sen publicidade
ORZAMENTO: 81.811,35 € (+ IVE 14.726,04 €)
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 81.811,35 € (+ IVE 14.726,04 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN: 28/03/2011
DATA DE FORMALIZACIÓN: 6/04/2011
ADXUDICATARIO: Rofaya, S.L.

Adxudicación (14/03/2011)

ADXUDICACIÓN: Pista Polideportiva en Vilouchada
PROCEDEMENTO: Negociado sen publicidade
ORZAMENTO: 50.912,10 € (+ IVE 9.164,18 €)
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 50.064,64 € (+ IVE 9.011,64 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN: 14/03/2011
DATA DE FORMALIZACIÓN: 16/03/2011
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Definitiva (14/10/2010)

OBXECTO: Subministro mobiliario Centro Social Polivalente.
ORZAMENTO: 24.364,41 € (+ IVE 4.385,59 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 23/09/2010
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 13/10/2010
ADXUDICATARIO: TECAM

Adxudicación Definitiva (14/10/2010)

OBXECTO: Travesía en Lengüelle.
ORZAMENTO: 81.034,48 € (+ IVE 14.586,20 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 20/08/2010
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 07/10/2010
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Provisional (08/10/2010)

OBXECTO: Actividades municipais de conciliación.
ORZAMENTO: 28.528,14 €
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 07/10/2010
ADXUDICATARIO: SENES-CIT

Adxudicación Definitiva (27/09/2010)

OBXECTO: Abastecemento de auga as parroquias de Berreo e Castelo.
ORZAMENTO: 303.448,28 € (+ IVE 54.620,69 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 30/07/2010
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 20/08/2010
ADXUDICATARIO: Espina y Delfín, S.L.

Adxudicación Provisional (24/09/2010)

OBXECTO: Subministro mobiliario Centro Social Polivalente.
ORZAMENTO: 24.364,41 € (+ IVE 4.385,59 €)
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 23/09/2010
ADXUDICATARIO: TECAM

Adxudicación Provisional (13/09/2010)

OBXECTO: Travesía en Lengüelle.
ORZAMENTO: 81.034,48 € (+ IVE 14.586,20 €)
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 20/08/2010
ADXUDICATARIO: TECAM

Adxudicación Provisional (02/08/2010)

OBXECTO: Afirmado de camiños en Corredoiras - Igrexa Chaián - Combel. POS 2010.
ORZAMENTO: 76.456,31 € (+ IVE 13.762,14 €)
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 02/08/2010
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Provisional (02/08/2010)

OBXECTO: Abastecemento de auga as parroquias de Berreo e Castelo. PCC 2008/2011.
ORZAMENTO: 303.448,28 € (+ IVE 54.620,69 €)
FORMA: Procedemento negociado con publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 30/07/2010
ADXUDICATARIO: Espina y Delfín, S.L.

Adxudicación Provisional (02/08/2010)

OBXECTO: Acondicionamento de camiño carretera de Chaián-Barral-Iglesia. POS 2010.
ORZAMENTO: 52.502,80 € (+ IVE 9.450,51 €)
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 02/08/2010
ADXUDICATARIO: Nemesio Ordoñez, S.L.

Adxudicación Definitiva (27/07/2010)

OBXECTO: Afirmado de camiños en Corredoiras-Igrexa-Combel.
ORZAMENTO: 76.456,31 € (+ IVE 13.762,14 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 02/08/2010
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 20/08/2010
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Definitiva (27/07/2010)

OBXECTO: Subministración de vehículo equipado para o servizo de Vixilancia Municipal.
ORZAMENTO: 38.691,66€ (IVE e impostos incluidos).
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 09/06/2010
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 29/06/2010
ADXUDICATARIO: Compostela móvil, S.A.

Mesa de contratación - Aprazamento (30/06/2010)

Non sendo posible a formación da Mesa de Contratación convocada para o día de hoxe ás 13:00 horas, debido á imposibilidade de acadar o cuorum establecido no artigo 21.7 do "Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público", convócase novamente a mesma para a hora e data que a continuación se especifican:

OBRA: Abastecemento de auga ás parroquias de Berreo e Castelo.
COMPOSICIÓN: Presidente: Alcalde ou concelleiro en quen delegue. Vogais: A Secretaria do Concello, o Técnico Municipal, un funcionario en funcións de Intervención, un concelleiro municipal.
SECRETARIO: Un funcionario da Corporación.
DATA: 05/07/2010, ás 13:00 horas.
LUGAR: Casa do Concello.

Mesa de contratación - Corrección de erros (25/06/2010)

OBRA: Abastecemento de auga ás parroquias de Berreo e Castelo.
COMPOSICIÓN: Presidente: Alcalde ou concelleiro en quen delegue. Vogais: A Secretaria do Concello, o Técnico Municipal, un funcionario en funcións de Intervención, un concelleiro municipal.
SECRETARIO: Un funcionario da Corporación.
DATA: 30/06/2010, ás 13:00 horas.
LUGAR: Casa do Concello.

Mesa de contratación - Corrección de erros (25/06/2010)

OBRA: Abastecemento de auga ás parroquias de Berreo e Castelo.
COMPOSICIÓN: Presidente: Alcalde ou concelleiro en quen delegue. Vogais: A Secretaria do Concello, o Técnico Municipal, un funcionario en funcións de Intervención, un concelleiro municipal.
SECRETARIO: Un funcionario da Corporación.
DATA: 30/06/2010, ás 13:00 horas.
LUGAR: Casa do Concello.

Mesa de contratación (15/06/2010)

OBRA: Abastecemento de auga ás parroquias de Berreo e Castelo.
COMPOSICIÓN: Presidente: Alcalde ou concelleiro en quen delegue. Vogais: A Secretaria do Concello, o Técnico Municipal, un funcionario en funcións de Intervención, un concelleiro municipal.
SECRETARIO: Un funcionario da Corporación.
DATA: 25/06/2010, ás 13:00 horas.
LUGAR: Casa do Concello.

Anuncio Licitación (09/06/2010)

“Abastecemento de auga parroquias de Berreo e Castelo" incluido na 1ª fase da anualidade 2010 do Plan de Cooperación cos Concellos PCC 2008/2011, conforme os seguintes datos:

 1. Entidade adxudicataria: Concello de Trazo
 2. Obxecto do contrato: Abastecemento de augas parroquias de Berreo e Castelo
 3. Tramitación e procedemento: Ordinario e negociado con publicidade
 4. Orzamento: Valor estimado: 305.718,62 € (IVE: 48.914,98 €)
 5. Obtención de documentación e información:
  1. Entidade: Concello de Trazo
  2. Enderezo: Viaño Pequeño, 14 - Campo,
  3. Localidade e C.P.: Trazo, 15687
  4. Teléfono: 981689001, Fax: 981689035
 6. Clasificación do contratista: Grupo E - Subgrupo 1 - Categoría C.
 7. Garantía provisional: non se esixe.
 8. Presentación de solicitudes de participación:
  1. Data de inicio: oito días naturais a partir do seguinte ao da presente publicación.
  2. Lugar: Rexistro Xeral da Casa do Concello de Trazo.

Adxudicación Provisional (09/06/2010)

OBXECTO: Subministración de vehículo equipado para o servizo de vixilancia municipal.
ORZAMENTO: 33.354,88 € (+ IVE 5.336,78 €)
FORMA: Procedemento negociado sin publicidade.
DATA DE ADXUDICACIÓN: 09/06/2010

Adxudicación Definitiva (26/05/2010)

OBXECTO: Afirmado de camiños en Augas Santas e a Baixa - POS 2010.
ORZAMENTO: 77.921,20 € (+ IVE 12.467,39 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 07/05/2010
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 25/05/2010
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Provisional (07/05/2010)

OBXECTO: Afirmado de camiños en Augas Santas e a Baixa - POS 2010.
ORZAMENTO: 77.921,20 € (+ IVE 12.467,39 €)
FORMA: Procedemento negociado sin publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 07/05/2010
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Vaiña, S.L.

Adxudicación Definitiva (07/05/2010)

OBXECTO: Construcción de Centro Social Polivalente.
ORZAMENTO: 327.025,00 € (+ IVE 52.324,00)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 16/04/2010
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 26/04/2010
ADXUDICATARIO: Manuel Rodríguez Lema, S.L.

Adxudicación Provisional (19/04/2010)

OBXECTO: Construcción de un Centro Social Polivalente.
ORZAMENTO: 327.025,00 € (+ IVE 52.324,00 €)
FORMA: Procedemento negociado con publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 16/04/2010
ADXUDICATARIO: Manuel Rodríguez Lema, S.L.

Anuncio Licitación (15/03/2010)

“Construción de centro social polivalente”, incluída no Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local, conforme os seguintes datos:

 1. Entidade adxudicataria: Concello de Trazo
 2. Obxecto do contrato: Construcción de Centro Social Polivalente
 3. Tramitación e procedemento: Urxente e negociado con publicidade
 4. Orzamento: Valor estimado: 327.025,00 € (IVE: 52.324,00 €)
 5. Obtención de documentación e información:
  1. Entidade: Concello de Trazo
  2. Enderezo: Viaño Pequeño, 14 - Campo,
  3. Localidade e C.P.: Trazo, 15687
  4. Teléfono: 981689001, Fax: 981689035
 6. Clasificación do contratista: non se esixe.
 7. Garantía provisional: non se esixe.
 8. Presentación de solicitudes de participación:
  1. Data de inicio: cinco días a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
  2. Lugar: Rexistro Xeral da Casa do Concello de Trazo.

Adxudicación Definitiva (24/02/2010)

OBXECTO: Conservación de camiños en Cerdeiras, Piñeiro, Barral e Outeiro.
ORZAMENTO: 76.911,07 € (+ IVE 12.305,77 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 30/12/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 05/02/2010
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Definitiva (24/02/2010)

OBXECTO: Reforzo do firme na estrada de Chaián.
ORZAMENTO: 80.172,41 € (+ IVE 12.827,59)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 18/12/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 29/01/2010
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Provisional (08/01/2010)

OBXECTO: Conservación de camiños en Cerdeiras, Piñeiro, Barral e Outeiro.
ORZAMENTO: 76.911,07 € (+ IVE 12.305,77 €)
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 30/12/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Provisional (28/12/2009)

OBXECTO: Reforzo do firme estrada de Chaián.
ORZAMENTO: 80.172,41 € (+ IVE 12.827,59 €)
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 18/12/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Definitiva (21/11/2009)

OBXECTO: Instalación da cadeira salvaescaleiras na Casa do Concello.
ORZAMENTO: 26.355,60 € (+ IVE 1.844,89 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 02/10/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 30/10/2009
ADXUDICATARIO: Manuel Rodríguez Lema, S.L.

Adxudicación Definitiva (21/11/2009)

OBXECTO: Servizo de apertura de centros educativos fora do horario lectivo.
ORZAMENTO: 30.952,54 € (Exento de IVE)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 09/10/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 30/10/2009
ADXUDICATARIO: SENES

Adxudicación Provisional (11/10/2009)

OBXECTO: Servizo de apertura de centros educativos fora do horario lectivo.
ORZAMENTO: 30.952,54 € (Exento de IVE)
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 09/10/2009
ADXUDICATARIO: SENES

Adxudicación Provisional (11/10/2009)

OBXECTO: Instalación de cadeira salvaescaleiras na Casa do Concello.
ORZAMENTO: 26.335,60 € (+ IVE 1.884,89 €)
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 02/10/2009
ADXUDICATARIO: Manuel Rodríguez Lema, S.L.

Adxudicación Definitiva (05/10/2009)

OBXECTO: Mellora e reforma de parques infantís en Trazo.
ORZAMENTO: 59.388,79 € (+ IVE 9.502,21 €)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 21/08/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 22/09/2009
ADXUDICATARIO: IMOGA, Instalaciones e Mobiliario de Galicia, S.L.

Adxudicación Definitiva (05/10/2009)

OBXECTO: Servizo de realización de actividades de conciliación.
ORZAMENTO: 27.549,74 € (Exento de IVE)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 21/08/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 22/09/2009
ADXUDICATARIO: SENES

Adxudicación Definitiva (05/10/2009)

OBXECTO: Mellora do alumeado público en Merelle e Viaño Grande.
ORZAMENTO: 53.765,10 € (+ IVE 8.602,42 €)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 21/08/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 22/09/2009
ADXUDICATARIO: Rofaya, S.L.

Adxudicación Provisional (25/08/2009)

OBXECTO: Servizo de realización de actividades de conciliación.
ORZAMENTO: 27.549,74€ (Exento de IVE)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 21/08/2009
ADXUDICATARIO: SENES

Adxudicación Provisional (25/08/2009)

OBXECTO: Mellora de alumeado público en Merelle e Viaño Grande.
ORZAMENTO: 53.765,10 € (+ IVE 8.602,42 €)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 21/08/2009
ADXUDICATARIO: Rofaya, S.L.

Adxudicación Provisional (25/08/2009)

OBXECTO: Mellora e reforma de parques infantís en Trazo.
ORZAMENTO: 59.388,79 € (+ IVE 9.502,21 €)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 21/08/2009
ADXUDICATARIO: IMOGA, Instalacións e Mobiliario de Galicia, S.L.

Adxudicación Definitiva (31/07/2009)

OBXECTO: Bancada do Campo de Futbol de Chaián.
ORZAMENTO: 63.164,48 € (+ IVE 10.106,32)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 05/06/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 08/07/2009
ADXUDICATARIO: Gestal y López, S.L.

Adxudicación Definitiva (31/07/2009)

OBXECTO: Abastecemento a Cobas e Restande.
ORZAMENTO: 85.660,66€ (+ IVE 13.705,69)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 05/06/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 08/07/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Definitiva (31/07/2009)

OBXECTO: Mellora do entorno fluvial do Tambre.
ORZAMENTO: 65.230,47€ (+ IVE 10.436,88)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 05/06/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 29/06/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Definitiva (24/06/2009)

OBXECTO: Afirmado de camiños en Lestrove, Viaño e Vilouchada. POS 2009.
ORZAMENTO: 65.204,87€ (+ IVE 10.432,78)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 22/05/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 19/06/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Provisional (16/06/2009)

OBXECTO: Bancada do Campo de Futbol de Chaián.
ORZAMENTO: 63.164,48€ (+ IVE 10.106,32)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 05/06/2009
ADXUDICATARIO: Gestal y López, S.L.

Adxudicación Definitiva (16/06/2009)

OBXECTO: Mellora alumeado público en Benza, Berreo e outros. POS 2009.
ORZAMENTO: 47.339,14 € (+ IVE 7.574,26)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 07/05/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 05/06/2009
ADXUDICATARIO: Rofaya, S.L.

Adxudicación Provisional (16/06/2009)

OBXECTO: Abastecemento a Cobas e Restande POS 2009.
ORZAMENTO: 85.660,66 € (+ IVE 13.705,69)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 05/06/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Provisional (08/06/2009)

OBXECTO: Mellora do entorno fluvial do Tambre.
ORZAMENTO: 65.230,47€ (+ IVE 10.436,88)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 05/06/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Provisional (01/06/2009)

OBXECTO: Afirmado de camiños en Lestrove, Viaño e Vilouchada. POS 2009.
ORZAMENTO: 65.204,87 € (+ IVE 10.432,78)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 22/05/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Provisional (11/05/2009)

OBXECTO: Mellora alumeado público en Benza, Berreo e outros. POS 2009.
ORZAMENTO: 47.339,14 € (+ IVE 7.574,26 €)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 07/05/2009
ADXUDICATARIO: Rofaya, S.L.

Anuncio Licitación (21/04/2009)

OBXECTO: Afirmado de camiños en Lestrove, Viaño e Vilouchada. POS 2009.
ORZAMENTO: 65.204,87 € (+ IVE 10.432,78)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
PREGO DE CONDICIÓNS: BOP 25/04/2009
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 8 días naturais.

Adxudicación Provisional (21/04/2009)

OBXECTO: Mellora de firme en camiños municipais FEIL 2008.
ORZAMENTO: 541.339,65 € (+ IVE 86.614,34)  
FORMA: Procedemento negociado con publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 21/04/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Definitiva (21/04/2009)

OBXECTO: Abastecemento de auga a Pedrouzo.
ORZAMENTO: 114.529,89 € (IVE incluído)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 30/03/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 21/04/2009
ADXUDICATARIO: Espina y Delfín, S.L.

Adxudicación Definitiva (30/03/2009)

OBXECTO: Adquisición terreo para instalación depósito de auga sito na parroquia de Benza denominado "Monte Campelo".
ORZAMENTO: 10.900,00 € (IVE incluído)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 10/03/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 30/03/2009
ADXUDICATARIO: José Manuel Ríos Fraga

Adxudicación Provisional (10/03/2009)

OBXECTO: Adquisición terreo para a instalación depósito de auga.
ORZAMENTO: 10.900,00 € (IVE incluído)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 10/03/2009
ADXUDICATARIO: José Manuel Ríos Fraga

Adxudicación Definitiva (27/04/2009)

OBXECTO: Mellora de firme en camiños municipais FEIL 2008.
ORZAMENTO: 541.339,65 € (+ IVE 86.614,34)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 21/04/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 27/04/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Anuncio Licitación (21/04/2009)

OBXECTO: Abastecemento a Cobas e Restande POS 2009.
ORZAMENTO: 85.660,66 € (+ IVE 13.705,69)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
PREGO DE CONDICIÓNS: BOP 25/04/2009
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 8 días naturais.

Anuncio Licitación (21/04/2009)

OBXECTO: Mellora alumeado público en Benza, Berreo e outros - POS 2009.
ORZAMENTO: 47.339,14 € (IVE incluído)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
PREGO DE CONDICIÓNS: BOP 25/04/2009
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 8 días naturais

Adxudicación Definitiva (30/03/2009)

OBXECTO: Servizo de Axuda no Fogar.
ORZAMENTO: 51.724,14 € (IVE incluído)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 10/03/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 30/03/2009
ADXUDICATARIO: SENES CIT S.L.

Adxudicación Provisional (30/03/2009)

OBXECTO: Abastecemento de auga a Pedrouzo.
ORZAMENTO: 114.529,89 € (IVE incluído)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 30/03/2009
ADXUDICATARIO: Espina & Delfín, S.L.

Adxudicación Provisional (10/03/2009)

OBXECTO: Contratación Servizo de Axuda no Fogar.
ORZAMENTO: 51724,14 , IVE: 8275,76  
FORMA: Procedemento Negociado sen publicidade.
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 10/03/2009
ADXUDICATARIO: SENESCIT

Adxudicación Definitiva (25/02/2009)

OBXECTO: Limpeza de edificios e instalacións municipais.
ORZAMENTO: 33.441,11 (+ 2.340,88 IVE)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 14/01/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 06/02/2009
ADXUDICATARIO: Servicios, Obras y Limpiezas, S.A.

Adxudicación (06/07/2016)

ADXUDICACIÓN: Pavimentación de camiños nas parroquias de Restande, Monzo e Xavestre.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
Prego tipo da Deputación da Coruña para procedemento negociado
FORMALIZACIÓN: 06/07/2016
DATA LÍMITE: 16/07/2016
DOCUMENTACIÓN: ANEXO I [88 KB]
ANEXO V [135 KB]
Trazo_PavimentacionRestandeMonzoXavestreR [18649 KB]

Adxudicación (06/07/2016)

ADXUDICACIÓN: Pavimentación de camiños nas parroquias de Berreo, Trazo, Chaián e outras.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
Prego tipo da Deputación da Coruña para procedemento negociado
FORMALIZACIÓN: 06/07/2016
DATA LÍMITE: 16/07/2016
DOCUMENTACIÓN: ANEXO I [87 KB]
ANEXO V [136 KB]
Trazo_PavimentacionBerreoTrazoChaianyOtrasfirmado [37293 KB]

Adxudicación (10/03/2016)

ADXUDICACIÓN: Contratación servizo de asistencia xurídica e xudicial do concello de Trazo.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 20.000,00 € (+ IVE 4.200,00 €)
FORMALIZACIÓN: 10/03/2016
ADXUDICATARIO: D. José Manuel Roibás Vázquez
DOCUMENTACIÓN: Documentación [371 KB]

Adxudicación (31/07/2015)

ADXUDICACIÓN: Conservación camiños en Restande, Berreo, Vilouchada e outros.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 144.433,35 € (+ IVE 30.331,00 €)
FORMALIZACIÓN: 17/08/2015
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (28/04/2015)

ADXUDICACIÓN: Senda Peatonal en Ventas do Lengüelle e Camiños en Arnoba e Viaño Pequeno.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 77.685,95 € (+ IVE 16.314,05 €)
FORMALIZACIÓN: 07/05/2015
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (28/04/2015)

ADXUDICACIÓN: Senda Peatonal en Chaián e Camiños en Benza e Xavestre.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 71.900,83 € (+ IVE 15.099,17 €)
FORMALIZACIÓN: 07/05/2015
ADXUDICATARIO: Cosmalca, S.L.

Adxudicación (16/03/2015)

ADXUDICACIÓN: Acondicionamento de camiños en Trazo.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 103.070,96 € (+ IVE 21.644,90 €)
FORMALIZACIÓN: 26/03/2015
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (09/01/2015)

ADXUDICACIÓN: Servizo de asistencia técnico-urbanística.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 80.500,00 € (+ IVE 16.905,00 €)
FORMALIZACIÓN: 09/01/2015
ADXUDICATARIO: ATIGA Ingeniería e Urbanismo, S.L.L.

Adxudicación (26/11/2014)

ADXUDICACIÓN: Acondicionamento de camiños en A Garga, Combel e S. Martiño.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 82.539,12 € (+ IVE 17.333,22 €)
FORMALIZACIÓN: 12/12/2014
ADXUDICATARIO: Nemesio Ordóñez, S.A.

Adxudicación (17/11/2014)

ADXUDICACIÓN: Acondicionamento de camiños en Oa, Castelo a Quintáns.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 39.456,24 € (+ IVE 8.285,81 €)
FORMALIZACIÓN: 26/11/2014
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (30/07/2014)

ADXUDICACIÓN: Campo de Futbol de Césped Artificial en Campo.
PROCEDEMENTO: Negociado con publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 266.000 € (+ IVE 55.860,00 €)
FORMALIZACIÓN: 13/08/2014
ADXUDICATARIO: MONDO IBÉRICA, S.A.

Adxudicación (02/09/2014)

ADXUDICACIÓN: Pavimentación camiños en Chaián, Ventas de Lengüelle, Breixo.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 66.137,77 € (+ IVE 13.888,93 €)
FORMALIZACIÓN: 15/09/2014
ADXUDICATARIO: Exacavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (14/08/2014)

ADXUDICACIÓN: Pavimentación camiños en Restande, Viaño e Casa da Barca.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 70.413,22 € (+ IVE 14.786,78 €)
FORMALIZACIÓN: 16/08/2014
ADXUDICATARIO: COSMALCA, S.L.

Valoración económica (10/07/2014)

Dado o carácter público da apertura de ofertas económicas pola Mesa de Contratación constituida no procedemento de adxudicación da obra "Campo de fútbol de Céspede Artificial en Campo", procédese a dar publicidade ós importes das ofertas presentadas polas empresas participantes:

Ponciano Nieto S.L. 309.666,30
Oñial, S.L. 349.000,00
Eulogio Viñal, S.L. 300.854,80
Francisco Gómez 327.000,00
Cernadas Valiña, S.L. 330.870,07
SYR-AMG 306.963,12
Angel Jove 323.894,06
Canarga 324.726,01
Cernadas Valiña, S.L. 330.870,07
OPSA 272.243,74
Mondo 321.860,00
Mecano 324.764,36
COPCISA 288.322,10
CALFENSA 322.971,22
Daniel Ogando 305.453,71

Adxudicación (16/05/2014) (Xavestre)

ADXUDICACIÓN: Acondicionamento de Camiños en Millarada e Santa Eufemia.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 58.620,98 € (+ IVE 12.310,41 €)
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (09/08/2013)

ADXUDICACIÓN: Pavimentación camiños en Campo, Vilouchada e Trazo.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 45.305,79 € (+ IVE 9.514,22 €)
ADXUDICATARIO: COSMALCA, S.L.

Adxudicación (19/07/2013)

ADXUDICACIÓN: Prestación do servizo de execución de traballos de prevención e defensa contra incendios forestais 2013.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 41.000,00 € (+ IVE 8.610,00 €)
ADXUDICATARIO: Mecano obras y reformas, S.L.

Adxudicación (19/07/2013) (Benza)

ADXUDICACIÓN: Pavimentación de camiños en Benza e Xavestre.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 70.375,58 € (+ IVE 14.778,87 €)
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (11/03/2013)

ADXUDICACIÓN: Afirmado de camiños en Castiñeira e Viaño Pequeño.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 60.858,55 € (+ IVE 12.780,30 €)
ADXUDICATARIO: Nemesio Ordóñez, S.L. (NOSA)

Adxudicación (11/03/2013)

ADXUDICACIÓN: Afirmado de camiños en Chaián e Benza.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 61.786,07 € (+ IVE 12.975,08 €)
ADXUDICATARIO: Nemesio Ordóñez, S.L. (NOSA)

Adxudicación (06/07/2012)

ADXUDICACIÓN: Conservación de camiños Tarrío e Oa.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
ORZAMENTO: 60.999,80 € (+ IVE 10.979,96 €)
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 60.999,80 € (+ IVE 10.979,96 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN: 06/07/2012
DATA DE FORMALIZACIÓN: 19/07/2012
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (06/07/2012)

ADXUDICACIÓN: Conservación de camiños en Viaño Pequeno, Xavestre, Gurís
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
ORZAMENTO: 52.937,39 € (+ IVE 9.528,73 €)
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 52.937,39 € (+ IVE 9.528,73 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN: 06/07/2012
DATA DE FORMALIZACIÓN: 19/07/2012
ADXUDICATARIO: Nemesio Ordóñez, S.A.

Adxudicación (13/07/2012)

ADXUDICACIÓN: Ampliación Punto de Atención a Infancia.
PROCEDEMENTO: Negociado sin publicidad
ORZAMENTO: 150.743,25 € (+ IVE 27.133,79 € )
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 150.743,25 € (+ IVE 27.133,79 € )
DATA DE ADXUDICACIÓN: 13/07/2012
DATA DE FORMALIZACIÓN: 23/07/2012
ADXUDICATARIO: Manuel Rodríguez Lema, S.L.

Adxudicación (22/08/2011)

ADXUDICACIÓN: Mellora de infraestructuras en Viaño, Vilar e Restande.
PROCEDEMENTO: Negociado sen publicidade
ORZAMENTO: 61.604,95 € (+ IVE 11.088,89 €)
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 61.504,95 € (+ IVE 11.070,89 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN: 05/08/2011
DATA DE FORMALIZACIÓN: 16/08/2011
ADXUDICATARIO: NOSA, Nemesio Ordoñez, S.A.

Adxudicación (02/08/2011)

ADXUDICACIÓN: Pavimentación camiños en Ventas do Lengüelle, A Torre e Campo.
PROCEDEMENTO: Negociado sen publicidade
ORZAMENTO: 63.910,11 € (+ IVE 11.503,82 €)
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 63.825,36 € (+ IVE 11.488,57 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN: 29/07/2011
DATA DE FORMALIZACIÓN: 08/08/2011
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (02/08/2011)

ADXUDICACIÓN: Pavimentación camiños Camposa a Roubada
PROCEDEMENTO: Negociado sen publicidade
ORZAMENTO: 71.732,36 € (+ IVE 12.911,82 €)
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 71.674,61 € (+ IVE 12.096,57 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN: 29/07/2011
DATA DE FORMALIZACIÓN: 08/08/2011
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación (04/04/2011)

ADXUDICACIÓN: Renovación dos alumeados públicos de Restande de abaixo, Lestrove e Tarrío.
PROCEDEMENTO: Negociado sen publicidade
ORZAMENTO: 81.811,35 € (+ IVE 14.726,04 €)
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 81.811,35 € (+ IVE 14.726,04 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN: 28/03/2011
DATA DE FORMALIZACIÓN: 6/04/2011
ADXUDICATARIO: Rofaya, S.L.

Adxudicación (14/03/2011)

ADXUDICACIÓN: Pista Polideportiva en Vilouchada
PROCEDEMENTO: Negociado sen publicidade
ORZAMENTO: 50.912,10 € (+ IVE 9.164,18 €)
IMPORTE ADXUDICACIÓN: 50.064,64 € (+ IVE 9.011,64 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN: 14/03/2011
DATA DE FORMALIZACIÓN: 16/03/2011
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Definitiva (14/10/2010)

OBXECTO: Subministro mobiliario Centro Social Polivalente.
ORZAMENTO: 24.364,41 € (+ IVE 4.385,59 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 23/09/2010
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 13/10/2010
ADXUDICATARIO: TECAM

Adxudicación Definitiva (14/10/2010)

OBXECTO: Travesía en Lengüelle.
ORZAMENTO: 81.034,48 € (+ IVE 14.586,20 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 20/08/2010
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 07/10/2010
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Provisional (08/10/2010)

OBXECTO: Actividades municipais de conciliación.
ORZAMENTO: 28.528,14 €
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 07/10/2010
ADXUDICATARIO: SENES-CIT

Adxudicación Definitiva (27/07/2010)

OBXECTO: Afirmado de camiños en Corredoiras-Igrexa-Combel.
ORZAMENTO: 76.456,31 € (+ IVE 13.762,14 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 02/08/2010
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 20/08/2010
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Definitiva (27/07/2010)

OBXECTO: Acondicionamento de Camiño na carretera de Chaián-Barral-Igrexa.
ORZAMENTO: 52.502,80 € (+ IVE 9.450,51 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 02/08/2010
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 20/08/2010
ADXUDICATARIO: Nemesio Ordóñez, S.A.

Adxudicación Definitiva (27/09/2010)

OBXECTO: Abastecemento de auga as parroquias de Berreo e Castelo.
ORZAMENTO: 303.448,28 € (+ IVE 54.620,69 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 30/07/2010
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 20/08/2010
ADXUDICATARIO: Espina y Delfín, S.L.

Adxudicación Provisional (24/09/2010)

OBXECTO: Subministro mobiliario Centro Social Polivalente.
ORZAMENTO: 24.364,41 € (+ IVE 4.385,59 €)
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 23/09/2010
ADXUDICATARIO: TECAM

Adxudicación Provisional (13/09/2010)

OBXECTO: Travesía en Lengüelle.
ORZAMENTO: 81.034,48 € (+ IVE 14.586,20 €)
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 20/08/2010
ADXUDICATARIO: TECAM

Adxudicación Provisional (02/08/2010)

OBXECTO: Afirmado de camiños en Corredoiras - Igrexa Chaián - Combel. POS 2010.
ORZAMENTO: 76.456,31 € (+ IVE 13.762,14 €)
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 02/08/2010
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Provisional (02/08/2010)

OBXECTO: Acondicionamento de camiño carretera de Chaián-Barral-Iglesia. POS 2010.
ORZAMENTO: 52.502,80 € (+ IVE 9.450,51 €)
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 02/08/2010
ADXUDICATARIO: Nemesio Ordoñez, S.L.

Adxudicación Provisional (02/08/2010)

OBXECTO: Abastecemento de auga as parroquias de Berreo e Castelo. PCC 2008/2011.
ORZAMENTO: 303.448,28 € (+ IVE 54.620,69 €)
FORMA: Procedemento negociado con publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 30/07/2010
ADXUDICATARIO: Espina y Delfín, S.L.

Adxudicación Definitiva (27/07/2010)

OBXECTO: Subministración de vehículo equipado para o servizo de Vixilancia Municipal.
ORZAMENTO: 38.691,66€ (IVE e impostos incluidos).
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 09/06/2010
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 29/06/2010
ADXUDICATARIO: Compostela móvil, S.A.

Mesa de contratación - Aprazamento (30/06/2010)

Non sendo posible a formación da Mesa de Contratación convocada para o día de hoxe ás 13:00 horas, debido á imposibilidade de acadar o cuorum establecido no artigo 21.7 do "Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público", convócase novamente a mesma para a hora e data que a continuación se especifican:

OBRA: Abastecemento de auga ás parroquias de Berreo e Castelo.
COMPOSICIÓN: Presidente: Alcalde ou concelleiro en quen delegue. Vogais: A Secretaria do Concello, o Técnico Municipal, un funcionario en funcións de Intervención, un concelleiro municipal.
SECRETARIO: Un funcionario da Corporación.
DATA: 05/07/2010, ás 13:00 horas.
LUGAR: Casa do Concello.

Mesa de contratación - Corrección de erros (25/06/2010)

OBRA: Abastecemento de auga ás parroquias de Berreo e Castelo.
COMPOSICIÓN: Presidente: Alcalde ou concelleiro en quen delegue. Vogais: A Secretaria do Concello, o Técnico Municipal, un funcionario en funcións de Intervención, un concelleiro municipal.
SECRETARIO: Un funcionario da Corporación.
DATA: 30/06/2010, ás 13:00 horas.
LUGAR: Casa do Concello.

Mesa de contratación - Corrección de erros (25/06/2010)

OBRA: Abastecemento de auga ás parroquias de Berreo e Castelo.
COMPOSICIÓN: Presidente: Alcalde ou concelleiro en quen delegue. Vogais: A Secretaria do Concello, o Técnico Municipal, un funcionario en funcións de Intervención, un concelleiro municipal.
SECRETARIO: Un funcionario da Corporación.
DATA: 30/06/2010, ás 13:00 horas.
LUGAR: Casa do Concello.

Mesa de contratación (15/06/2010)

OBRA: Abastecemento de auga ás parroquias de Berreo e Castelo.
COMPOSICIÓN: Presidente: Alcalde ou concelleiro en quen delegue. Vogais: A Secretaria do Concello, o Técnico Municipal, un funcionario en funcións de Intervención, un concelleiro municipal.
SECRETARIO: Un funcionario da Corporación.
DATA: 25/06/2010, ás 13:00 horas.
LUGAR: Casa do Concello.

Anuncio Licitación (09/06/2010)

“Abastecemento de auga parroquias de Berreo e Castelo" incluido na 1ª fase da anualidade 2010 do Plan de Cooperación cos Concellos PCC 2008/2011, conforme os seguintes datos:

 1. Entidade adxudicataria: Concello de Trazo
 2. Obxecto do contrato: Abastecemento de augas parroquias de Berreo e Castelo
 3. Tramitación e procedemento: Ordinario e negociado con publicidade
 4. Orzamento: Valor estimado: 305.718,62 € (IVE: 48.914,98 €)
 5. Obtención de documentación e información:
  1. Entidade: Concello de Trazo
  2. Enderezo: Viaño Pequeño, 14 - Campo,
  3. Localidade e C.P.: Trazo, 15687
  4. Teléfono: 981689001, Fax: 981689035
 6. Clasificación do contratista: Grupo E - Subgrupo 1 - Categoría C.
 7. Garantía provisional: non se esixe.
 8. Presentación de solicitudes de participación:
  1. Data de inicio: oito días naturais a partir do seguinte ao da presente publicación.
  2. Lugar: Rexistro Xeral da Casa do Concello de Trazo.

Adxudicación Provisional (09/06/2010)

OBXECTO: Subministración de vehículo equipado para o servizo de vixilancia municipal.
ORZAMENTO: 33.354,88 € (+ IVE 5.336,78 €)
FORMA: Procedemento negociado sin publicidade.
DATA DE ADXUDICACIÓN: 09/06/2010

Adxudicación Definitiva (26/05/2010)

OBXECTO: Afirmado de camiños en Augas Santas e a Baixa - POS 2010.
ORZAMENTO: 77.921,20 € (+ IVE 12.467,39 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 07/05/2010
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 25/05/2010
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Definitiva (07/05/2010)

OBXECTO: Construcción de Centro Social Polivalente.
ORZAMENTO: 327.025,00 € (+ IVE 52.324,00)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 16/04/2010
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 26/04/2010
ADXUDICATARIO: Manuel Rodríguez Lema, S.L.

Adxudicación Provisional (07/05/2010)

OBXECTO: Afirmado de camiños en Augas Santas e a Baixa - POS 2010.
ORZAMENTO: 77.921,20 € (+ IVE 12.467,39 €)
FORMA: Procedemento negociado sin publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 07/05/2010
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Vaiña, S.L.

Adxudicación Provisional (19/04/2010)

OBXECTO: Construcción de un Centro Social Polivalente.
ORZAMENTO: 327.025,00 € (+ IVE 52.324,00 €)
FORMA: Procedemento negociado con publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 16/04/2010
ADXUDICATARIO: Manuel Rodríguez Lema, S.L.

Anuncio Licitación (15/03/2010)

“Construción de centro social polivalente”, incluída no Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local, conforme os seguintes datos:

 1. Entidade adxudicataria: Concello de Trazo
 2. Obxecto do contrato: Construcción de Centro Social Polivalente
 3. Tramitación e procedemento: Urxente e negociado con publicidade
 4. Orzamento: Valor estimado: 327.025,00 € (IVE: 52.324,00 €)
 5. Obtención de documentación e información:
  1. Entidade: Concello de Trazo
  2. Enderezo: Viaño Pequeño, 14 - Campo,
  3. Localidade e C.P.: Trazo, 15687
  4. Teléfono: 981689001, Fax: 981689035
 6. Clasificación do contratista: non se esixe.
 7. Garantía provisional: non se esixe.
 8. Presentación de solicitudes de participación:
  1. Data de inicio: cinco días a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
  2. Lugar: Rexistro Xeral da Casa do Concello de Trazo.

Adxudicación Definitiva (24/02/2010)

OBXECTO: Reforzo do firme na estrada de Chaián.
ORZAMENTO: 80.172,41 € (+ IVE 12.827,59)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 18/12/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 29/01/2010
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Definitiva (24/02/2010)

OBXECTO: Conservación de camiños en Cerdeiras, Piñeiro, Barral e Outeiro.
ORZAMENTO: 76.911,07 € (+ IVE 12.305,77 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 30/12/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 05/02/2010
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Provisional (08/01/2010)

OBXECTO: Conservación de camiños en Cerdeiras, Piñeiro, Barral e Outeiro.
ORZAMENTO: 76.911,07 € (+ IVE 12.305,77 €)
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 30/12/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Provisional (28/12/2009)

OBXECTO: Reforzo do firme estrada de Chaián.
ORZAMENTO: 80.172,41 € (+ IVE 12.827,59 €)
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 18/12/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Definitiva (21/11/2009)

OBXECTO: Servizo de apertura de centros educativos fora do horario lectivo.
ORZAMENTO: 30.952,54 € (Exento de IVE)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 09/10/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 30/10/2009
ADXUDICATARIO: SENES

Adxudicación Definitiva (21/11/2009)

OBXECTO: Instalación da cadeira salvaescaleiras na Casa do Concello.
ORZAMENTO: 26.355,60 € (+ IVE 1.844,89 €)
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 02/10/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 30/10/2009
ADXUDICATARIO: Manuel Rodríguez Lema, S.L.

Adxudicación Provisional (11/10/2009)

OBXECTO: Instalación de cadeira salvaescaleiras na Casa do Concello.
ORZAMENTO: 26.335,60 € (+ IVE 1.884,89 €)
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 02/10/2009
ADXUDICATARIO: Manuel Rodríguez Lema, S.L.

Adxudicación Provisional (11/10/2009)

OBXECTO: Servizo de apertura de centros educativos fora do horario lectivo.
ORZAMENTO: 30.952,54 € (Exento de IVE)
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 09/10/2009
ADXUDICATARIO: SENES

Adxudicación Definitiva (05/10/2009)

OBXECTO: Servizo de realización de actividades de conciliación.
ORZAMENTO: 27.549,74 € (Exento de IVE)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 21/08/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 22/09/2009
ADXUDICATARIO: SENES

Adxudicación Definitiva (05/10/2009)

OBXECTO: Mellora e reforma de parques infantís en Trazo.
ORZAMENTO: 59.388,79 € (+ IVE 9.502,21 €)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 21/08/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 22/09/2009
ADXUDICATARIO: IMOGA, Instalaciones e Mobiliario de Galicia, S.L.

Adxudicación Definitiva (05/10/2009)

OBXECTO: Mellora do alumeado público en Merelle e Viaño Grande.
ORZAMENTO: 53.765,10 € (+ IVE 8.602,42 €)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 21/08/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 22/09/2009
ADXUDICATARIO: Rofaya, S.L.

Adxudicación Provisional (25/08/2009)

OBXECTO: Servizo de realización de actividades de conciliación.
ORZAMENTO: 27.549,74€ (Exento de IVE)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 21/08/2009
ADXUDICATARIO: SENES

Adxudicación Provisional (25/08/2009)

OBXECTO: Mellora e reforma de parques infantís en Trazo.
ORZAMENTO: 59.388,79 € (+ IVE 9.502,21 €)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 21/08/2009
ADXUDICATARIO: IMOGA, Instalacións e Mobiliario de Galicia, S.L.

Adxudicación Provisional (25/08/2009)

OBXECTO: Mellora de alumeado público en Merelle e Viaño Grande.
ORZAMENTO: 53.765,10 € (+ IVE 8.602,42 €)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 21/08/2009
ADXUDICATARIO: Rofaya, S.L.

Adxudicación Definitiva (31/07/2009)

OBXECTO: Abastecemento a Cobas e Restande.
ORZAMENTO: 85.660,66€ (+ IVE 13.705,69)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 05/06/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 08/07/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Definitiva (31/07/2009)

OBXECTO: Bancada do Campo de Futbol de Chaián.
ORZAMENTO: 63.164,48 € (+ IVE 10.106,32)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 05/06/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 08/07/2009
ADXUDICATARIO: Gestal y López, S.L.

Adxudicación Definitiva (31/07/2009)

OBXECTO: Mellora do entorno fluvial do Tambre.
ORZAMENTO: 65.230,47€ (+ IVE 10.436,88)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 05/06/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 29/06/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Definitiva (24/06/2009)

OBXECTO: Afirmado de camiños en Lestrove, Viaño e Vilouchada. POS 2009.
ORZAMENTO: 65.204,87€ (+ IVE 10.432,78)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 22/05/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 19/06/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Definitiva (16/06/2009)

OBXECTO: Mellora alumeado público en Benza, Berreo e outros. POS 2009.
ORZAMENTO: 47.339,14 € (+ IVE 7.574,26)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 07/05/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 05/06/2009
ADXUDICATARIO: Rofaya, S.L.

Adxudicación Provisional (16/06/2009)

OBXECTO: Bancada do Campo de Futbol de Chaián.
ORZAMENTO: 63.164,48€ (+ IVE 10.106,32)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 05/06/2009
ADXUDICATARIO: Gestal y López, S.L.

Adxudicación Provisional (16/06/2009)

OBXECTO: Abastecemento a Cobas e Restande POS 2009.
ORZAMENTO: 85.660,66 € (+ IVE 13.705,69)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 05/06/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Provisional (08/06/2009)

OBXECTO: Mellora do entorno fluvial do Tambre.
ORZAMENTO: 65.230,47€ (+ IVE 10.436,88)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 05/06/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Provisional (01/06/2009)

OBXECTO: Afirmado de camiños en Lestrove, Viaño e Vilouchada. POS 2009.
ORZAMENTO: 65.204,87 € (+ IVE 10.432,78)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 22/05/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Adxudicación Provisional (11/05/2009)

OBXECTO: Mellora alumeado público en Benza, Berreo e outros. POS 2009.
ORZAMENTO: 47.339,14 € (+ IVE 7.574,26 €)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN: 07/05/2009
ADXUDICATARIO: Rofaya, S.L.

Adxudicación Definitiva (27/04/2009)

OBXECTO: Mellora de firme en camiños municipais FEIL 2008.
ORZAMENTO: 541.339,65 € (+ IVE 86.614,34)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 21/04/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 27/04/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Anuncio Licitación (21/04/2009)

OBXECTO: Afirmado de camiños en Lestrove, Viaño e Vilouchada. POS 2009.
ORZAMENTO: 65.204,87 € (+ IVE 10.432,78)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
PREGO DE CONDICIÓNS: BOP 25/04/2009
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 8 días naturais.

Anuncio Licitación (21/04/2009)

OBXECTO: Abastecemento a Cobas e Restande POS 2009.
ORZAMENTO: 85.660,66 € (+ IVE 13.705,69)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
PREGO DE CONDICIÓNS: BOP 25/04/2009
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 8 días naturais.

Adxudicación Provisional (21/04/2009)

OBXECTO: Mellora de firme en camiños municipais FEIL 2008.
ORZAMENTO: 541.339,65 € (+ IVE 86.614,34)  
FORMA: Procedemento negociado con publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 21/04/2009
ADXUDICATARIO: Excavaciones Cernadas Valiña, S.L.

Anuncio Licitación (21/04/2009)

OBXECTO: Mellora alumeado público en Benza, Berreo e outros - POS 2009.
ORZAMENTO: 47.339,14 € (IVE incluído)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
PREGO DE CONDICIÓNS: BOP 25/04/2009
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 8 días naturais

Adxudicación Definitiva (21/04/2009)

OBXECTO: Abastecemento de auga a Pedrouzo.
ORZAMENTO: 114.529,89 € (IVE incluído)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 30/03/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 21/04/2009
ADXUDICATARIO: Espina y Delfín, S.L.

Adxudicación Definitiva (30/03/2009)

OBXECTO: Servizo de Axuda no Fogar.
ORZAMENTO: 51.724,14 € (IVE incluído)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 10/03/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 30/03/2009
ADXUDICATARIO: SENES CIT S.L.

Adxudicación Definitiva (30/03/2009)

OBXECTO: Adquisición terreo para instalación depósito de auga sito na parroquia de Benza denominado "Monte Campelo".
ORZAMENTO: 10.900,00 € (IVE incluído)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 10/03/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 30/03/2009
ADXUDICATARIO: José Manuel Ríos Fraga

Adxudicación Provisional (30/03/2009)

OBXECTO: Abastecemento de auga a Pedrouzo.
ORZAMENTO: 114.529,89 € (IVE incluído)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 30/03/2009
ADXUDICATARIO: Espina & Delfín, S.L.

Adxudicación Provisional (10/03/2009)

OBXECTO: Adquisición terreo para a instalación depósito de auga.
ORZAMENTO: 10.900,00 € (IVE incluído)  
FORMA: Procedemento negociado sen publicidade
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 10/03/2009
ADXUDICATARIO: José Manuel Ríos Fraga

Adxudicación Provisional (10/03/2009)

OBXECTO: Contratación Servizo de Axuda no Fogar.
ORZAMENTO: 51724,14 , IVE: 8275,76  
FORMA: Procedemento Negociado sen publicidade.
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 10/03/2009
ADXUDICATARIO: SENESCIT

Adxudicación Definitiva (25/02/2009)

OBXECTO: Limpeza de edificios e instalacións municipais.
ORZAMENTO: 33.441,11 (+ 2.340,88 IVE)  
DATA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL: 14/01/2009
DATA DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA: 06/02/2009
ADXUDICATARIO: Servicios, Obras y Limpiezas, S.A.